Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren, voor uw en onze veiligheid.

Huisregels

 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand direct bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde handbrandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand. Gebruik bij brand in geen geval liften.
 • Bij incheck dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken is mogelijk voor personen ouder dan 18 jaar.
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen. Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met de huisregels dienen te worden opgevolgd. Opmerkingen kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Bij calamiteiten aanwijzingen volgen van het personeel van het hotel.
 • U kunt kiezen voor een Green of Orange choice met betrekking tot de schoonmaak van uw kamer. Bij een Green choice slaat u de kamerschoonmaak geheel over, bij de Orange choice kiest u voor de groene optie, maar krijgt u wel nieuwe handdoeken.

Het is verboden om:

 • Nooduitgangen te gebruiken wanneer er geen brand is.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel volgt onmiddellijke verwijdering en kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten en/of wordt er aangifte gedaan bij de politie.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Lachgasballonnen te gebruiken in de kamer.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • De brandmelder in de hotelkamer te verwijderen of af te plakken tijdens uw verblijf.
 • Te roken in het gehele gebouw. Indien wij constateren dat er toch gerookt is op de kamer, brengen wij een boete van €175,00 reinigingskosten in rekening. Wanneer het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €275,00 aan u doorbelasten.
 • Kaarsen of wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. Bij activatie van het brandalarm zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €275,00 aan u doorbelasten.
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen naar aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.
 • Het ontvangen van bezoek of om de kamer te bezetten met meer dan het aantal personen waarvoor gereserveerd is.
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.
 • De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • Deze regels te schenden. Bij overtreding van het reglement behoudt Hotel Harderwijk zich het recht om u te vorderen het hotel te verlaten of een sanctie op te leggen.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van het hotel.

 • Onze directie wenst u een prettig en veilig verblijf toe.