Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren, voor uw en onze veiligheid.

Huisregels

 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand direct bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde handbrandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand. Gebruik bij brand in geen geval liften.
 • Bij incheck dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken is mogelijk voor personen ouder dan 18 jaar.
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Bij overtreding van de regels zoals vermeld in dit huisreglement of op het moment dat er sprake is van ander ongewenst of onrechtmatig gedrag, behoudt Hotel Harderwijk op de Veluwe zich het recht voor om u voor een bepaalde termijn op de Alert List en/of, indien er sprake is van een ernstige overtreding, uw gegevens te delen met andere Valk Exclusief hotels zodat u ook daar niet meer welkom bent. In geval van een plaatsing op de Alert List ontvangt u daarvan een schriftelijke notificatie. Als boeker van de kamer bent u verantwoordelijk voor de gasten die u meeneemt. Indien een gast die verblijft op een door u geboekte kamer de huisregels overtreed of zich schuldig maakt aan ongewenst of onrechtmatig gedrag, kunnen we u als boeker op de Alert List zetten en u aanspreken voor eventuele schade.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen. Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met de huisregels dienen te worden opgevolgd. Opmerkingen kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Bij calamiteiten aanwijzingen volgen van het personeel van het hotel.

Het is verboden om:

 • Nooduitgangen te gebruiken wanneer er geen brand is.
 • Diefstal te plegen in en rondom het hotel. Indien er diefstal is geconstateerd, brengen wij een boete van € 181,00 in rekening.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel volgt onmiddellijke verwijdering en kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten en/of wordt er aangifte gedaan bij de politie.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Lachgasballonnen te gebruiken in de kamer.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • De brandmelder in de hotelkamer te verwijderen of af te plakken tijdens uw verblijf.
 • Te roken in het gehele gebouw. Indien wij constateren dat er toch gerookt is op de kamer, brengen wij een boete van €175,00 reinigingskosten in rekening. Wanneer het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €275,00 aan u doorbelasten.
 • Kaarsen of wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. Bij activatie van het brandalarm zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €275,00 aan u doorbelasten.
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in en rondom het hotel. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen naar aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.
 • Het ontvangen van bezoek of om de kamer te bezetten met meer dan het aantal personen waarvoor gereserveerd is.
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.
 • De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • Deze regels te schenden. Bij overtreding van het reglement behoudt Hotel Harderwijk zich het recht om u te vorderen het hotel te verlaten of een sanctie op te leggen.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van het hotel.

 • Onze directie wenst u een prettig en veilig verblijf toe.