Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren, voor uw en onze veiligheid.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden.

Extra Huisregels gedurende COVID-19 (Corona) periode

 • In ons hotel gelden strikte maatregelen om u, onze andere gasten en onze medewerkers een veilig en gastvrij verblijf te verzorgen. Om die reden verzoeken wij u om de volgende regels na te leven:

 • 1. Het hotel hanteert een strikt beleid op het gebied van hygiëne en veiligheid. Deze zijn terug te vinden op de website via https://www.valkexclusief.nl/corona-maatregelen-hotels/ en op diverse plekken in het hotel aangegeven. U zult zich aan dit beleid houden en zult ook instructies van de medewerkers op dit gebied opvolgen. In het bijzonder zult u:
 • te allen tijde 1,5 meter afstand te houden van andere gasten en personeel;
 • bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging vanaf 38 graden Celsius thuisblijven of – indien de klachten tijdens uw verblijf/bezoek optreden – het hotel verlaten;
 • thuisblijven indien een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts heeft of heeft gehad waardoor u volgens de maatregelen van de overheid ook gedwongen in quarantaine moet blijven;
 • de pijlen-routes volgen zoals in het hotel aangegeven;
 • de overige maatregelen zoals terug te lezen op bovenstaande website en in het hotel aangegeven opvolgen.
 • 2. Indien een gast zich niet houdt aan (één van) de maatregelen of een instructie van het personeel op het gebied van hygiëne, veiligheid en routing niet opvolgt, is het hotel gerechtigd om u te gebieden het pand te verlaten en/of u de toegang te ontzeggen. Indien u uit het hotel wordt verwijderd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen na de instelling van de avondklok en kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele boetes en/of andere schade. Ook zullen wij u geen verklaring mee kunnen geven.

Het is verboden om:

 • Nooduitgangen te gebruiken wanneer er geen brand is.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel volgt onmiddellijke verwijdering en kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten en/of wordt er aangifte gedaan bij de politie.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Lachgasballonnen te gebruiken in de kamer.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Te roken in het gehele gebouw. Indien wij constateren dat er toch gerookt is op de kamer, brengen wij een boete van €175,00 reinigingskosten in rekening. Wanneer het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €275,00 aan u doorbelasten.
 • Kaarsen of wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. Bij activatie van het brandalarm zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €275,00 aan u doorbelasten.
 • De brandmelder in de hotelkamer te verwijderen of af te plakken tijdens uw verblijf.
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen naar aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.
 • Het ontvangen van bezoek of om de kamer te bezetten met meer dan het aantal personen waarvoor gereserveerd is.
 • De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.
 • Deze regels te schenden. Bij overtreding van het reglement behoudt Hotel Harderwijk zich het recht om u te vorderen het hotel te verlaten of een sanctie op te leggen.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van het hotel.

 • Onze directie wenst u een prettig en veilig verblijf toe.